۱۳۸۸ دی ۲۸, دوشنبه


تبليغات Advertise
X X
window.setTimeout( "document.getElementById ('63399404969').style.display='none'" ,90000);
BlogComments=[153,0,152,1,151,0,150,0,149,0,148,3,147,0,146,0,145,1,144,1,143,1,142,1,141,0,140,2,139,0,138,0,137,0,136,0,135,0,134,0,133,1,132,1,131,0,130,0,129,1,128,0,127,0,126,0,125,0,124,0];
body {color:#444;background-color:#F1EFE2;text-align:center;margin:20px 0 30px;font-family: Tahoma; font-size: 8pt;}
.page{background:#FFFDF3;text-align:left;margin:20px auto;padding:10px;width:750px;}
.header{padding:0;margin:0;position:relative;height:110px;background:#E4CF69;width:750px}
.header h1{position:relative;font-family: Arial; font-size: 18pt; font-weight: bold;color:white;text-align:center;padding-top:40px;margin-bottom:10px;margin:0px}
.header A:link{font-family: Arial; font-size: 18pt; font-weight: bold;color:white;text-decoration:none}
.header A:hover{font-family: Arial; font-size: 18pt; font-weight: bold;color:white;text-decoration:none}
.header A:visited {font-family: Arial; font-size: 18pt; font-weight: bold;color:white;text-decoration:none}
.header .subtitle {color:white;font-family: Tahoma; font-size: 9pt;text-align:center;margin-top:0px;}
.content{float: right;text-align: right;padding-right:3px;width:520px;background-color:#FFFDF3}
.sidebar{float: left;background-color:white;width:180px;;background-color:#FFFDF3;font-family: Tahoma; font-size: 8pt;text-align:right;line-height:1.5em;}
.sidebar h3{margin-bottom:3px;margin-top:0px;font-family: Tahoma;font-size: 8pt;font-weight: 600;}
.post .title{font-size: 9pt;font-family: Tahoma; font-weight: bold ;color:#B95800;margin-bottom:5px}
.post .title A:link{font-size: 9pt;font-family: Tahoma; font-weight: bold ;color:#B95800;text-decoration:none;}
.post .title A:hover{font-size: 9pt;font-family: Tahoma; font-weight: bold ;color:red;text-decoration:none;}
.post .title A:visited {font-size: 9pt;font-family: Tahoma; font-weight: bold ;color:#B95800;text-decoration:none;}
.post .body{font-family: Tahoma;color:blank; font-size: 9pt;line-height:1.5em;}
A:link{color:#B95800;text-decoration:none;}
A:visited {color:#B95800;text-decoration:none;}
A:hover{color:Red;text-decoration:none;}
.post .date{font-family: Tahoma; color:#6F6F6F;margin-top:10px;font-size: 7pt;}
.post .date A{font-size: 8pt;}
.profile{line-height:1.5em;text-align: justify}
.profile img{margin:2px}
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=12642;
strBlogId="alikhooyeh";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i1) strResult=intCount + " نظر" ;

strUrl="comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="" + strResult + " " ;
document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
علی خویه Ali Khvyh
مشاوره آموزش تحقیق اجرا - ارتباطات بازاریابی فروش تبلیغات خلاقیت Consultation carried out research training - Communications Marketing Advertising Sales Creativity

برخی از مطالب مدیریت بازاریابی خلاق مهندسی بازاریابی Some content creative marketing management Marketing Engineering
برخی از مطالب مدیریت بازاریابی خلاق مهندسی بازار Some of the content management market marketing creative engineering
+ نوشته شده در ساعت توسط علی خویه + Posted by Ali on The Khvyh
GetBC(153);
نظر بدهید

برخی از مطالب مهندسی فروش مدیریت فروش فروشنده حرفه ای Some content sales engineering dealer sales management professional
https://docs.google.com/fileview?id=0B_T89chFT7N0OWQ2MDhmOTMtZmRhMy00MWU0LTkzOTEtNWZiNzkyMzVkOGQx&hl=en_GB https: / / docs.google.com / fileview? id = 0B_T89chFT7N0OWQ2MDhmOTMtZmRhMy00MWU0LTkzOTEtNWZiNzkyMzVkOGQx & hl = en_GB
برخی از مطالب مهندسی فروش مدیریت فروش و فروشنده حرفه ای Some content sales engineering sales and vendor management professional
+ نوشته شده در ساعت توسط علی خویه + Posted by Ali on The Khvyh
GetBC(152);
یک نظر

مطالب بخش یک از سمینار مدیریت و مهندسی نمایشگاه Seminar contents of the Management and Engineering Fair
مدیریت و مهندسی نمایشگاه https://docs.google.com/fileview?id=0B_T89chFT7N0ODU1NzQxMjMtZmQ3OC00OTc5LWJlN2QtMzQwYWRkMjNmNzI4&hl=en Management and Engineering Fair https: / / docs.google.com / fileview? Id = 0B_T89chFT7N0ODU1NzQxMjMtZmQ3OC00OTc5LWJlN2QtMzQwYWRkMjNmNzI4 & hl = en
مطالب بخش یک از سمینار و کارگاه مدیریت و مهندسی نمایشگاه Contents of the Seminar and Workshop Management and Engineering Fair
+ نوشته شده در ساعت توسط علی خویه + Posted by Ali on The Khvyh
GetBC(151);
نظر بدهید


https://docs.google.com/fileview?id=0B_T89chFT7N0OTQzOGVlOGQtMjc2Mi00OTY3LThiODAtZWI3MDg3NTc2MDFm&hl=en https: / / docs.google.com / fileview? id = 0B_T89chFT7N0OTQzOGVlOGQtMjc2Mi00OTY3LThiODAtZWI3MDg3NTc2MDFm & hl = en
مجموعه کتابهای علی خویه Collection Books Ali Khvyh
+ نوشته شده در ساعت توسط علی خویه + Posted by Ali on The Khvyh
GetBC(150);
نظر بدهید

مهندسی خلاقیت در نفوذ به بازارهای فعلی و جدید Engineering creativity in current markets and penetrate new
ادامه مطلب Read more
+ نوشته شده در ساعت توسط علی خویه + Posted by Ali on The Khvyh
GetBC(149);
نظر بدهید

مهندسی خلاقیت در نفوذ به بازارهای فعلی و جدید Engineering creativity in current markets and penetrate new
به زودی سمینار و کارگاه آموزشی((( مهندسی خلاقیت در نفوذ به بازارهای فعلی و جدید- بازاریابی و فروش خلاق ))) در اصفهان برگزار خواهد شد برای اطلاعات بیشتر با شماره های ۷۷۷۲۵۵۲ ۰۳۱۱ تماس حاصل نمایید Seminar and workshop soon (((engineering creativity to influence current and new markets - creative marketing and sales))) will be held in Isfahan numbers for more information please contact 7772552 0311

+ نوشته شده در ساعت توسط علی خویه + Posted by Ali on The Khvyh
GetBC(148);
3 نظر

اسرار تجارت بین الملل(1) International Trade Policy (1)
کتاب Books
اسرار تجارت بین الملل (۱) International Trade Policy (1)
تالیف و ترجمه : علی خویه و فهیمه احمدی Compilation and Translation: Ali and Mohammad Ahmadi Khvyh
به زیر چاپ رفت Was published under
این کتاب حاوی نکات بسیار مهم از مهارت های تجارت بین الملل شیوه های انچام و اجرای تجارت و بازارگانی بین الملل This book contains very important points of international business skills, practices and implementation Ancham Bazargany International Trade and
صدها نکته کاربردی از بازاریابی ارتباطات تبلیغات خرید و فروش بین المللی Hundreds of practical point of buying and selling marketing communications Advertise International
تاجران حرفه ای بین الملل Professional traders International
فنون تجارت بین الملل Technology International Trade
تجارت خلاق Creative business
بازاریابی خلاق بین الملل Creative Marketing International
..... .....
مهارتهای تجارت بین الملل International trade skills
مهارت های فروش وبازاریابی بین الملل International sales and marketing skills
قراردادهای بین المللی International agreements
واردات و صادرات Import and Export
ارتباطات بین المللی .... International Connections ....
+ نوشته شده در ساعت توسط علی خویه + Posted by Ali on The Khvyh
GetBC(147);
نظر بدهید

اسرار تجارت بین الملل(1) International Trade Policy (1)
+ نوشته شده در ساعت توسط علی خویه + Posted by Ali on The Khvyh
GetBC(146);
نظر بدهید

مجموعه کتاب های علی خویه Ali's Book Khvyh
مجموعه کتاب های علی خویه Ali's Book Khvyh ادامه مطلب Read more
+ نوشته شده در ساعت توسط علی خویه + Posted by Ali on The Khvyh
GetBC(145);
یک نظر

برخی از کتاب ها و منابع ارتباطات و روابط عمومی Some of the books and resources Public Relations and Communications
برخی از کتاب ها و منابع ارتباطات و روابط عمومی Some of the books and resources Public Relations and Communications
ادامه مطلب Read more
+ نوشته شده در ساعت توسط علی خویه + Posted by Ali on The Khvyh
GetBC(144);
یک نظر
صفحه نخست Home پروفایل مدیر وبلاگ Director's Blog پست الکترونیک E-mail آرشیو وبلاگ Blog Archive عناوین مطالب وبلاگ Topics Blog Entries
پیوندهای روزانه Daily Links سمینارها و سخنرانی های خویه Seminars and lectures Khvyh دپارتمان بازاریابی و فروش خویه Marketing and sales department Khvyh سمینارها و کنفرانس های خویه Seminars and conferences Khvyh کلاس های آموزشی علی خویه Course on Ali Khvyh خدمات تیم علی خویه Services team Ali Khvyh مصاحبه های علی خویه Interviews Ali Khvyh مقالات علی خویه 3 Articles Ali Khvyh 3 مقالات علی خویه2 Articles Ali Khvyh 2 کتاب های علی خویه Books Ali Khvyh رزومه علی خویه ali khooyeh CV Ali ali khooyeh CV Resume Khvyh آرشیو پیوندهای روزانه Daily Archive Links
نوشته های پیشین Michael Berger دی 1388 Persian date Dey 1388 آذر 1388 Persian date Azar 1388 آبان 1388 Persian date Aban 1388 مهر 1388 Persian date Mehr 1388 شهریور 1388 Persian date Shahrivar 1388 مرداد 1388 Persian date Mordad 1388 تیر 1388 Persian date Tir 1388 خرداد 1388 Persian date Khordad 1388 اردیبهشت 1388 Persian date Ordibehesht 1388 فروردین 1388 Persian date Farvardin 1388 اسفند 1387 Persian date Esfand 1387 بهمن 1387 Persian date Bahman 1387 دی 1387 Persian date Dey 1387 آذر 1387 Persian date Azar 1387 آبان 1387 Persian date Aban 1387 مهر 1387 Persian date Mehr 1387 شهریور 1387 Persian date Shahrivar 1387 مرداد 1387 Persian date Mordad 1387 تیر 1387 Persian date Tir 1387 خرداد 1387 Persian date Khordad 1387 اردیبهشت 1387 Persian date Ordibehesht 1387 فروردین 1387 Persian date Farvardin 1387 اسفند 1386 Persian date Esfand 1386
آرشیو موضوعی Archive subject کتاب های علی خویه Books Ali Khvyh مهندسی بازار و بازاریابی Market Engineering and Marketing تئوری ها سبک های تبلیغات و بازاریابی Theory style advertising and marketing مهندسی تبلیغات و ارتباطات بازاریابی Engineering Advertising and marketing communications ای آر پی در بازاریابی فروش تبلیغات Phoenix Rising successive Marketing Advertising Sales تبلیغات و بازاریابی پست مدرن Advertising and Marketing Issues منابع بازاریابی تبلیغات و ارتباطات References Marketing Advertising and Communications سمینارها و سخنرانی های علی خوبه Seminars and lectures Ali good ارتباطات بازاریابی Marketing Communications روانشناسی بازاریابی فروش و.. Sales and marketing psychology .. تاکتیک ها و تکنیک های فروش و تبلیغات Sales tactics and techniques and advertising خدمات مشاوره تبلیغات به صورت آنلاین Advertise online counseling services to اخبار خویه News Khvyh راز تجارت Trade secret مدیریت و مهندسی رسانه Media Management and Engineering مشاور بازاریابی تبلیغات Advertise Marketing Advisor کلاس طراحی و چیدمان فروشگاه Class design and store layout هوش مصنوعی در بازاریابی Artificial Intelligence in Marketing کلاس مدیریت و مهندسی فروش Class Management and Sales Engineering مهندسی فروش و تبلیغات Engineering sales and advertising مهندسی رسانه Media Engineering بازاریابی خلاق Creative Marketing فروش خلاق Creative Sales
پیوندها Links MRP MRP jmr jmr 1to1media 1to1media adnews.ir adnews.ir ibelieveinadv ibelieveinadv adweek.blogs adweek.blogs tutorialblog tutorialblog advercross.mihanblog advercross.mihanblog sigmagroup.mihanblog sigmagroup.mihanblog marketingpower marketingpower khresmeh.blogfa khresmeh.blogfa .marketing.org . marketing.org marketingterms marketingterms hemmy.net hemmy.net adweek.com adweek.com .brandweek.com . brandweek.com adpulp.com adpulp.com advergirl advergirl adverganza.blogspot adverganza.blogspot madvertisingblog madvertisingblog iyifikir.blogspot iyifikir.blogspot adnerd adnerd adarena.blogspot adarena.blogspot adarena adarena adtothebone adtothebone adjab.com adjab.com adver eye adver eye marketallica marketallica 10adjournal 10adjournal got-ads.blogspot got-ads.blogspot admashup admashup wanadman.blogspot wanadman.blogspot eplantao.blogspot eplantao.blogspot mastercom.over-blog mastercom.over-blog ad2date.blogspot ad2date.blogspot creativereview. creativereview. adblogarabia adblogarabia adsilike.blogsp adsilike.blogsp advergbabble.spot advergbabble.spot best ads on tv.com best ads on tv.com pingmag.jp pingmag.jp advertising.utexas advertising.utexas .adslogans . adslogans commercial-archive commercial-archive topic ad 11 topic ad 11 csauce.wordpress csauce.wordpress myinterestingfiles myinterestingfiles myinterestingfiles2008 myinterestingfiles2008 funtuna.blogspot funtuna.blogspot untuna.cool untuna.cool untuna.funny untuna.funny coolmarketingthoughts coolmarketingthoughts .buzzismedia . buzzismedia 16h12.com 16h12.com thirdwayblog thirdwayblog creativity-online creativity-online guerrilla-innovation guerrilla-innovation nytimes.com/media nytimes.com / media .ipa.co.uk . ipa.co.uk japanmarketingnews japanmarketingnews advertisingfo spot advertisingfo spot adverlab.blogspot adverlab.blogspot .adpunch . adpunch brandnoise.typepad brandnoise.typepad adpulp adpulp imc refrence imc refrence coolbusinessideas coolbusinessideas businessweek businessweek business inovation business inovation adjournairan adjournairan
RSS RSS
POWERED BY POWERED BY BLOGFA.COM BLOGFA.COM


مترجم وب سایت

آمار Statistics
دوشنبه 28 دي 1388
صبح روشن از شب تاريک سر مي زند


_addload(function(){_setupIW();_csi('fa','en','http://www.alikhooyeh.blogfa.com/');});
متن پارسی به زبان اصلی:
صدها نکته کاربردی از بازاریابی ارتباطات تبلیغات خرید و فروش بین المللی
در ارائه یک ترجمه بهتر همکاری کنید

هیچ نظری موجود نیست: